Tuyển dụng vị trí Account

Tuyển dụng vị trí Account

ACCOUNT 1/ Mô tả công việc: Chịu trách nhiệm phát triển mối quan hệ với khách hàng.Hiểu nhu cầu của khách hàng, phối hợp với các phòng ban để đưa ra kịch bản phù hợp.Tìm kiếm, liên kết và thẩm định các đơn vị outsource (Viết kịch bản, Thu âm, dựng phim, quay...